Kreyòl Ayisyen

Remak: Pou ou konsilte sitwèb sa a nan lang ou pi pito a, tanpri itilize yon navigatè wèb modèn ki ap pèmèt ou tradui sitwèb sa a otomatikman nan lang ou pi pito a gras a ekstansyon ak konpleman. Nou kontan ba ou resous ak enfòmasyon ki pi ba yo, men nou konseye ou eksplwate youn nan opsyon tradiksyon navigatè a ofri pou ou kapab egzamine tout sitwèb sa a pi byen. Tanpri jwenn plis enfòmasyon sou tradiksyon navigatè wèb.

Se misyon nou pou nou fè sa ki ap pi bon an pou tout moun ki vini lakay nou.

Nan Mass General Brigham, nou gen moun ki gen pi gran konesans nan medsin ki ap travay avèk ou. Kèlkeswa pwosesis swen an, Mass General Brigham la pou reponn a bezwen tout pasyan epi pou ba yo swen yo merite.

Konsilte manm Mass General Brigham yo pou ou jwenn plis enfòmasyon sou sant medikal inivèsitè yo, lopital kominotè epi espesyalize, ak lòt òganizasyon ki fè pati sistèm swen sante nou an.

Jwenn Swen:

Resous ak enfòmasyon ki itil pou pasyan

Konsilte seksyon COVID-19 nou an pou dènye mizajou Mass General Brigham yo sou kisa pou ou fè si ou panse ou te ekspoze a COVID-19, a kisa pou ou atann ou si ou se yon pasyan nan youn (1) nan etablisman swen sante nou yo, kisa ki politik vizit nou, ak plis toujou. Ou kapab resevwa mizajou Mass General Brigham sou COVID-19 pa tèks tou nan plizyè lang.

Angajman pou n bay swen an tout sekiritem